In order to provide you with a better browsing experience and to improve our site functionality, we use cookies and other tracking technologies. Detailed information on the use of cookies on our site and how to opt out is provided in our Cookie Policy. By clicking on "AGREE" button below or clicking into any content on this site, you consent that we can store and access cookies and other tracking technologies as described in our Cookie Policy.


FUJIFILM Kids Academy เปิดสวิตซ์จินตนาการผ่านทางการถ่ายภาพให้กับน้องๆ ที่ด้อยโอกาส ครั้งที่ 2

กันยายน 15, 2559

FUJIFILM Kids Academy เปิดสวิตซ์จินตนาการผ่านทางการถ่ายภาพให้กับน้องๆ ที่ด้อยโอกาส ครั้งที่ 2

          หลังจากประสบความสำเร็จกับ “โครงการ FUJIFILM Kids Academy” เปิดสวิตซ์จินตนาการผ่านทางการถ่ายภาพให้กับน้องๆ ที่ด้อยโอกาสครั้งแรกกันไปแล้วที่ จ.สระบุรี ครั้งนี้บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ได้สานฝันให้กับน้องๆ ต่อเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งได้ไปจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ ที่โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ จ.นครปฐม

          คุณสภารัตน์ ประดิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “ฟูจิฟิล์มเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนของชาติ จึงได้จัดกิจกรรม “FUJIFILM Kids Academy”  เพื่อส่งเสริมให้น้องๆ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทั้งด้าน IQ และ EQ ผ่านทางการถ่ายภาพสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายจินตนาการ ปลูกฝังทัศนคติในเชิงบวก สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ทางบริษัทหวังว่าน้องๆ จะได้ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเล่าเรื่องในสิ่งที่ตัวเองต้องการออกมาเป็นภาพถ่าย อีกทั้งยังฝึกระเบียบวินัย ความอดทน และรู้จักการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงการเฝ้าสังเกตและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวในขณะถ่ายภาพ พร้อมกันนี้ยังได้เรียนรู้การใช้กล้องถ่ายภาพเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน”

          กิจกรรมในครั้งนี้ น้อง ๆ ได้เรียนรู้การถ่ายภาพเบื้องต้น ทักษะการใช้กล้อง และได้ลองจับกล้องถ่ายภาพในมุมมองแบบที่น้องๆ ต้องการตามจินตนาการ พร้อมกันนี้  ฟูจิฟิล์มยังได้จัดกิจกรรมสันทนาการ ต่าง ๆ  รวมถึงการให้น้อง ๆ สนุกกับการถ่ายภาพ Instax คู่กับ Mascot มวยไทยซิ เพื่อให้น้องๆ เก็บเป็นที่ระลึกนอกจากนี้ทางบริษัท ฟูจิฟิล์ม ยังมอบกล้องดิจิตอล X-A2 เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปซึ่งสร้างความประทับใจให้กับน้อง ๆ รวมถึงคณะครู อาจารย์ โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ จ.นครปฐม\