In order to provide you with a better browsing experience and to improve our site functionality, we use cookies and other tracking technologies. Detailed information on the use of cookies on our site and how to opt out is provided in our Cookie Policy. By clicking on "AGREE" button below or clicking into any content on this site, you consent that we can store and access cookies and other tracking technologies as described in our Cookie Policy.


ประกาศรายชื่อรางวัลแพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ จากงาน FUJIKINA@THAILAND 2016

กุมภาพันธ์ 17, 2559

รางวัลตั๋วเครื่องบิน-ที่พัก พร้อมแพ็คเกจทัวร์ สิงคโปร์มูลค่า 25,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

 

 1. 1. คุณสุรศักดิ์ จินตนาฤมิตร กรุงเทพฯ
 2. 2. คุณภูวณัฎฐ์ ไตรติลานันท์ จ.ปทุมธานี
 3. 3. คุณธาริกา เบียรชนะ จ.เพชรบุรี
 4. 4. คุณจิราภรณ์ จำปาปัน กรุงเทพฯ
 5. 5. คุณคมสัน สัจจะสถาพร กรุงเทพฯ
 6. 6. คุณจินตนา ทองแสน กรุงเทพฯ
 7. 7. คุณนลินรัตน์ ดาวบริสุทธิ์ จ.ปราจีนบุรี
 8. 8. คุณสมสันต์ หวังสัจจะ กรุงเทพฯ
 9. 9. คุณธนวรรณ สิทธิประสาทพร จ.ปทุมธานี
 10. 10. คุณพสิษฐ์ตา หลีนวรันต์ จ.ปทุมธานี.
 • * ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 และหักภาษี ณ ที่จ่าย 7%